Kalpana Jaishankar, President Bombay-Powai, India Club
Jai Jaishankar, Member Bombay-Powai, India Club